Derecho con Enfoque Intercultural

Sinche’e xan xra ndakua ngain kain rajna nichja naa ngigua, ko ni che’e xra ngataon jngi ko chunda’a kain thi ndunde’e ngain naa rajna ko rinao ko thetuxin ngain nchia nichjaxin ixin ruchjee na na kain thi dunde’e na ngain rajna jañaa xraa chro xroon jitaxin ndakua ko nchaon sinche’e chujni, kain thi chunda na ko dunda’a na, ko dakua sinche’e n kain na, ngain jngi ko xra, ko jian runichja na ngigue’e na totonaca ko náhuatl, are sinche’eni kain thi ji’an ngain xra ngue thi ncheeni ngue thi rundhathuna a nchaon nichana; ko jana sechundana thi sundaana ko rukja sinchechiana kain thi dikininxin bituan na ngain rajna nicha thee ko sinkona ke nue jian kain thi chro thi ndakua sinyee ni ngain kain rajna chee ko nicha thee ngue rajna sasentua anto rinao kain thi ji’i.

Kain xa udigachrexin xan ngain thi binche’e ko kuangi di’i ndakua ko nchaon tsu’en ngain kain rajna nichja ni kai thi nche’e ni ko thee ni are tsjexin tsjangi xan kain ji’i ko tsunu’e xan kain thi tsjague na ngain nchia tangixin xan xroon kunixin kain ji’i rugunda sinche’e xan.

KAIN THI NUA NÁ

 • Rutsje’e xan kain thi sunda are tsjague xan chujni ngain naa rajna ko kexreen sunde’e xan kain ji’i are ujidinkon xan kexreen nche’e xra kain ji’i ko unu’e xan kexree ko tsunde’e xan kain thi ujichro ko sinthekji thi xan icha un’e ngain kain ji’i, ko jai je’e xan icha tsangi xan kexreen tsago xan kain thi un’e xan.
 • Satsuan xan kexreen nchao tsjengijna xan chujni ngain thi chro thi ndakua ko nchaon sinche’e chujni kai kain thi chunda xan ko sunde’e xan ngain rajna nicha ngigua ko xranxaon xan tsjengijna xan ixin tsu’en kain thi ndakua ko nchao sinche’e chujni, ko ja’in nchao tsunu’e na ndakua sinche’e na.

JAIKUA NCHE’E

 • Tsjee xan naa xra sinche’e ni rajna ko jañaa sikon xa ke’e kekaa rugunda ngain rajna, ko sinche’e xan ixin kain ni ruxrathe sinche’e xra ji’i ko jañaa nchao tsjengijna xan chujni kunixin thi tekininxin na.
 • Sinche’e xan ixin tsauthexin choo cujni ngain kain thi tekininxin na, ko ruruee na ngain kain thi ujitaxin nagin kain thi chro ko tsu’en, ixin jañaa se’e thi tsjengijnaxin na chujni rajna nichja ngigua ni xru’in techunda.
 • Kjan sinche’e ixin kain thi kunchjian ixin chujni rajna ngigua, ko ji’i sinche’e xan ngain kain thi tsjexin xan kexree ncheka’o choo na xra ngain rajna, ixin jañaa icha daka sinche’e ni xra ni nchiixin ngakjeen ni rajna ngigua.
 • Runichja jian ngigua guanka’o inchin náhuatl o totonaca thi chro ixin kexreen runichja na o rukjin na, ixin jañaa se’e thi tsjengijna na kexreen rukjin ko thi ndachro ko tsu’en ngain rajna ngigua.

KEXREEN JE’E

 • Sincheeya xan ixin tsjengijna xan thi tekininxin na ngain rajna ixin nchao sanchia na ko sinche’e na xra, ko rutsje’e ki’en renthe ixin thi sinche’e na ji’i ixin ji’i sinchexin na xra ko ji’i thi je’e na nu’e na, ixn ji’i tsjengijna rajna xru’in jichunda o thi je’e na sinao ixin sangi, ko ji’i tsjengijna ixin jian sinthe na.
 • Ko nche’e xan ixin tsjengijna xan chujni rajna ngigua ko nche’e xan ixin ji’i tsji inchin naa xi thjengijna chijni ko tsje’e xa kain chijnii rajna ngigua, rutsjexin xan kain thi tekininxin na ngain nchia te ni nche’e jie, ixin jañaa nchao tsjengijna na kunixin naa thi narua nche’e kain chujni o thi nche’e na ngain rajna.

Nchri o xi thjengijna chijnii tekininxin ni ko nchao tsjengijna kain rajna o sinche’e xan xra ngain nchia jii xi nchixin thetu’en kain rajna, thi jii ngain rajna Ndaninga ko Sasentjua, ko mee inchin xi nche’e jie, nchia te ni nche’e xra ngain xi nchiixi’in Sasentjua, ko duanxin jie ngain ni rajna ngigua, nchia tangixin kain xan urrutse naa xra, o nchao tsjengijna xan, xan thetangi xroon ko thi nchao sanchiangi chujni, chujni tsunchieka’o ni su’en jie, xan nchao tsjengijna xan xi nchechjian chijnii chujni, sinche’e xan xra ngain nchia jii xi nchechjian jie ni Ndaninga. Nchao tsjejo choo xan ko sinchecjian xan naa nchia sinchexin xan xra ngain rajna ixin kain thi rugunde’e chujni rajna ngigua ngain chijnii na. Kon chao tsjengijna xan chujnii na ngain nchia te ni thjengijna kain chujni ixin thi tekininxin na, nchia thjengijna ixin tunchjian kiai thi nchao techon, thi thjengijna ixin xra je’o renthe kain chujni, ni thjengijna xra ngataon jngi ko kuxiigo, thi thjengijna chujni teaxi’in, thi je’o ni thjengijna chijnii chujni nu’e, ngain xra ko ngain kain thi nche’e na ngain ndu’a xiiso ko tjaago xan ixin anto nu’e xan ko nu’e xan nichja xan.

KAIN THI TSANGI XAN

NAA RI’O NANO
 • INTRODUCCIÓN A ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
 • TEORÍA DEL ESTADO PLURICULTURAL
 • INTRODUCCIÓN AL DERECHO
 • TALLER DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EN LENGUA ORIGINARIA
 • TALLER DE LECTURA CRÍTICA Y REDACCIÓN DE TEXTOS EN ESPAÑOL
 • INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE INTERCULTURAL
NUNXIN RI’O NANO
 • TALLER DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO
 • DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
 • JUSTICIA AMBIENTAL
 • TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
 • OBLIGACIONES Y CONTRATOS
 • ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
 • SISTEMA DE EXPRESIONES CULTURALES EN LAS LENGUAS ORIGINARIAS
 • PRÁCTICA FORENSE INDÍGENA
YATUXIN RI’O NANO
 • SEMINARIO DE AUTOGESTIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA
 • TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 • DERECHO MINERO
 • PATRIMONIO BIOCULTURAL
 • OPTATIVA DE ESPECIALIZACIÓN
 • CONTACTO CULTURAL Y LINGÜÍSTICO
YUXIN RI’O NANO
 • TALLER DE ANÁLISIS Y MÉTODOS PARA LA VINCULACIÓN COMUNITARIA
 • DERECHO CONSTITUCIONAL
 • PROBLEMÁTICA JURÍDICA AMBIENTAL
 • DERECHO PENAL GENERAL
 • DERECHO DE LAS PERSONAS Y BIENES 
 • SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS
 • ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA ORIGINARIA
 • TALLER DE REDACCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS
NAUNXIN RI’O NANO
 • TALLER DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COMUNITARIA
 • AMPARO
 • DERECHO AGRARIO
 • DERECHO DEL TRABAJO
 • DERECHO PROCESAL PENAL
 • DERECHO PROCESAL CIVIL
 • HISTORIA Y TRADICIÓN ORAL EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
 • PERSPECTIVA JURÍDICA DE GÉNERO
JNIXIN RI’O NANO
 • SEMINARIO DE EVALUACIÓN PARA LA VINCULACIÓN COMUNITARIA
 • DERECHO DE REINSERCIÓN SOCIAL
 • DEFENSA DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL
 • OPTATIVA DE ESPECIALIZACIÓN
 • SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 • LAS LENGUAS ORIGINARIAS EN LA VIDA SOCIAL
NINXIN RI’O NANO
 • TALLER DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS JURÍDICOS COMUNITARIOS
 • DERECHOS HUMANOS
 • RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD
 • DERECHO ADMINISTRATIVO Y MUNICIPAL
 • DERECHO PENAL ESPECIAL
 • DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
 • SISTEMAS JURÍDICOS INDÍGENAS
 • IDENTIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
INKJAUNXIN RI’O NANO
 • TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS COMUNITARIAS
 • DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
 • DERECHO PROCESAL AGRARIO
 • DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
 • OPTATIVA DE ESPECIALIZACIÓN
 • DERECHO MERCANTIL E INTERNACIONAL PRIVADO
 • ÉTICA JURÍDICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
 • ESCRITURA EN LAS LENGUAS ORIGINARIAS
 • TALLER DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
JIAN TSANGI XAN THI XRA SINAO XAN SINCHE´E XAN
 • EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO DEL DERECHO CONSUETUDINARIO EN MÉXICO
 • TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA LEY Y EL DERECHO CONSUETUDINARIO
 • MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL CONTEXTO DEL PLURALISMO JURÍDICO
 • DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS MULTICULTURALES
 • VIOLENCIA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
 • EJERCICIO, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
 • IDENTIDAD ÉTNICA Y TERRITORIO
 • EJERCICIO DEL DERECHO A LA CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO
 • SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA