Kunchjian ngain nchia

Nchia Kunchjan ixin Tsangi xan Tsengijna xinchexruan

Nchia kunchjian ixin tsangixin xan tsengijna xinchexruan yaa kuxi’in kan ko inkjaon renkia no ko noo kan yoo no thi chaon bajon ni thetu’an Sasentjuan ko ni thetu’an Ndaninga. Kunixin nchia jié kunchjian ji’i sithja tsangixin kain xan sixi’in kain nano tsii ixin tsangi xan tsengijna xan xinchexruan. 

Nchia jixi’in chia Tsengjna xan Sinchechjiaxin kexe’o xra 

Thechunda ná noo nchia jixi’in chia tsengijna sinchechjianxin xan kexe’o xra yoo nchia jii juxon chia di’i Mac ko yoo nchia kunixin chia di’in Windows, ko kain jii naa nchia thi te kain xroon ko nthi’a jii chia thi nchao sanchiangixin xan kain thi rinao xan tsunu’e xan, ko nchia ji’i jixrangee nchia ngui ncha’on ko ngui thie jañaa inchin jitaxin ngain xroon ndachro thi ncha’on tetangi xan xroon ko kai ncha’on thjexinxin xra ko ncha’on nchejuja’a ni. Kain nchia te’i techunda chia thi jakuaka sanchiangi xan thi rinao xan, ko ji’i thjengijna kain tetangi xroon jaikua sinchechjian xan xree xan ko kain thi rugunda sanchiangi xan.

Nchia Dithuꞌe xan Tangi xroon

Are xraxaꞌon ná kunchjian nchia ji’i (VU) ixin bikon ná ixin tangi rugathueꞌe xan kjin thixin, mexinxin kunchjian nchia ixin nthiꞌi ruginthe xan ko xruꞌin rukuꞌen xan, jian sinthe xan, ko chrjuin rugeꞌe ko tsjeꞌa rukjenga xan ꞌna ngui tsangi xan xroon ko jeoꞌa ixin jian ruginthe xan ngain nchia sejua xan, kai rentheꞌa sachrjeꞌe ninduꞌa xan, kunixin kain jiꞌi tsjengijna xan ixin tsinthueꞌa xan thi nchia tangi xan xroon.

 

Jii thi Dinthenexin xan ngain nchia 

Ngain nchia ji’i, te nchin sa’on kajne thi nchao dinthenexin xan ko jian sakao choo xan ko chrjuin sinthekunu’e xan ixin techunda xan thi nchao sinchechjiaxin xree xan ko chrjuin ixin ngangi sa’on te xan, kai ixin nchao sakao xan chia nchexin xan xra ko tsjé thi nchao rutsjexin xan ko danchiangixin xan kain xra ditu’en xan ko xru’in tsjachia dunde’e. Nthi’i detaxin choo xan ko nchao runichjee choo xan, ko xan te’i tsjé rajna dinthekinxin xan. 

Nchia Thengathe choo “h” tsjé nchia Tangixin xan xroon ko ngain nchia ji’i jii 

Ngain ncha’on yoo ngain kunithjao nii ngain nchia te ni rue kexrein dunda tumi Rajna  Ndaninga rua’an ngain CAPCCE xroon No. SFADIS-AI 2568/ 2017 thi ndachro ixin bajon tumi yoo rekia jino inkja’on ko yaato jino nii rekia ko thenoo chaon ko kan nii toston, thi tumi  jichia kunchjianxin  nchia tangixin xan xroon (FAM) ngain nano yoo jino the yatho bajon na, naa jino no  yaato renkia jino ko inkjaon no ko nii tumi ko kan thenii toston ko thi tumi jichjia tsunchianxin Nchia tangixin ni xroon ni chujniaa ná, kan ko the nii renkia jino kunixin nii kan no ko naa renkia ko noo kan chaon ko naa tostón, kan thenii chaon tsexinxin  tsunchia thi sexin xa tsangi xroon ko naa Nchia sinchechjianxin na jié, se’e  naa nchia icha nchin thi sinthe ni tsengijna tsinxin xroon icha jian,  nchaꞌon naa ngain  kunithjao nii, nano yoo jino theyaato thi ni ruee kexreen dunda tumi rajna Ndaninga ruan ngein CAPCCE xroon No. SFA-DIS-AI-2818/2017, bajon naa jino no thenoo jino ikjaon renkia ko nii kan ko naa chaon ko kan ko nii tostón, ixin kunchjianxin nchia tengathe choo ko jii yoo thi nchao tsangixin xan xroon.